Graphic Design - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
โบรชัวร์
บรรจุภัณฑ์
สติ๊กเกอร์ติดรถ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เนื่องจากงานออกแบบสามารถสื่อถึงความหมายและสะท้อนความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรนั้น ๆ ให้เข้าถึงและตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และเป็นที่สะดุดตาดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบโลโก้, ใบปลิว, แผ่นผับ, โบรชัวร์, ฉลากสินค้า, แคตตาล็อก, โปสเตอร์, เมนูอาหาร, รวมถึงงานออกแบบสื่อโฆษณาต่าง ๆ ดังนั้นงานออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน