Exhibition Booth

การจัดแสดงงานสินค้าในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และองค์กรที่ต้องการนำเสนอต่อผู้พบเห็นให้เกิดความน่าเชื่อถือและมั่นใจ ดังนั้น การออกแบบบูธ, การจัดทำบูธ, รวมถึงงานโปรดักชั่นที่ต้องอาศัยความชำนาญของทีมช่างในการจัดทำ ทั้งเรื่องโครงสร้าง การเดินระบบไฟและตกแต่งภายในบูธ เพื่อให้งานออกมามีความเรียบร้อยจึงมีความสำคัญ เพราะเป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดี และน่าจดจำสำหรับผลิตภัณฑ์และองค์กร