Bus Media - สื่อโฆษณารถเมล์
Bus Media

สื่อโฆษณารถเมล์

สื่อโฆษณาติดรถเมล์ ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์สินค้าและบริการ เนื่องจาก สื่อติดรถเมล์ สามารถทำงานและเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น สื่อโฆษณารถเมล์ จึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bus Media
ครอบคุลมเส้นทางการเดินรถกว่า 100 เส้นทาง